Κανονισμός σχολείου
1) Ο Σχολικός μας Κανονισμός σκοπό έχει να συμβάλει στη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος συνεργασίας μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων. Στα μέλη αυτά της σχολικής κοινότητας είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η αποδοχή, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις. Η ομαλή λειτουργία του Γυμνασίου μας στα πρότυπα ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου εξαρτάται κατά πολύ από την έμπρακτη εφαρμογή των όρων που συμφωνήσαμε σε αυτόν τον Κανονισμό.

2) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή / της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές συνθηκών του Σχολείου και τις, κατά καιρούς ,αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του (Ν. 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ 491/9-02-2021).

3) Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, καθώς και η αποχώρησή τους από αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το προβλεπόμενο ωράριο. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις στις 8.15π.μ. και συμπληρώνει τις ώρες λειτουργίας του στις 13.30μ.μ. ή στις 14.10μ.μ. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο για σημαντικό λόγο που θα κρίνει το σχολείο. Όλοι οι μαθητές είναι αναγκαίο να παρευρίσκονται στο χώρο της πρωινής συγκέντρωσης του σχολείου, για να ενημερώνονται από τη Διεύθυνση.

4) Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι εξωτερικές πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειστές και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μαθητή η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς την άδεια του Διευθυντή (αρ.πρ. 2368/Γ2/9-1-07, Εγκύκλιος του Υπουργείου Ε.Π.Θ.). Κανένας εξωσχολικός δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια των εκπαιδευτικών.

5) Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο σχολείο φροντίζουμε τον χώρο που μας φιλοξενεί, δεν προκαλούμε φθορές και ρύπανση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς είμαστε υπεύθυνοι για την αποκατάστασή  της.

6) Τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως είναι απολύτως σεβαστά. Κάθε διαπιστωμένη πράξη λεκτικής, ψυχικής ή σωματικής βίας, από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε, είναι καταδικαστέα και τιμωρείται.

7) Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου (Ν. 3868/2010/φεκ129Α/3.8.2010 ).

8) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. (14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

9) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. (14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

10) Η φοίτηση στο Γυμνάσιο, καθώς και η παρουσία του μαθητή στην τάξη είναι υποχρεωτική. Μπαίνουμε έγκαιρα στην τάξη αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού.

11) Η ησυχία κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιβάλλεται τόσο για λόγους πειθαρχικούς όσο για να μην παρεμποδίζεται το δικαίωμα στη μάθηση έστω και ενός μαθητή. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.  ( εφημερίδα της κυβερνήσεως, αρ.φ. 120, αποφάσεις 10645/ΓΔ4, άρθρο 31, παρ. 6).

12) Ο κανονισμός  για τις απουσίες και  την επαρκή φοίτηση των μαθητών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

13) Ο Διευθυντής του σχολείου υποχρεούται να καλεί τακτικά τα Μαθητικά Συμβούλια, ώστε να ακούγονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την παροχή του αναγκαίου χρόνου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων που προβλέπονται, εφόσον ενημερωθεί έγκαιρα για το στόχο και το περιεχόμενο αυτών των συνελεύσεων. Μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής του σχολείου φροντίζει ώστε οι γονείς και κηδεμόνες να λάβουν γνώση των ωρών κατά τις οποίες ο κάθε καθηγητής μπορεί να τους ενημερώσει για την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους. 

14) Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.

15) Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/ τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

16) Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου.

17) Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή́/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών,  σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου