Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Δέκα χρονών έγινε η “Φωνή των Μαθητών”


Δέκα χρόνια έκδοση συμπλήρωσε η “Student’s Voice” η εφημερίδα των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ελευθέριου Βενιζέλου (Χρυσοπηγή), η μοναδική εφημερίδα από σχολείο στην Αγγλική γλώσσα σε όλη την Κρήτη!
Στην εφημερίδα που έχει βραβευτεί σε παγκρήτιο επίπεδο για την πρωτοτυπία της έγραψαν μαθητές που τώρα είναι φοιτητές ή έχουν μπει στον εργασιακό βίο και συνεχίζει να εκδίδεται χάρις στις προσπάθειες της καθηγήτριας Αγγλικών Κέλις Κουλίζου και τη συμμετοχή των παιδιών του 1ου Γυμνασίου Ελ. Βενιζέλου.
Στο τελευταίο της φύλλο ξεχωρίζουν μια σειρά από μικρά ρεπορτάζ και άρθρα όλα στα αγγλικά βέβαια.
Μια έρευνα ανάμεσα στους μαθητές για τον ελεύθερο χρόνο τους, μια συνέντευξη με συμμαθητή τους από τη Συρία και με ένα ερασιτέχνη ηθοποιό στην ταινία του Π. Βούλγαρη, συνεντεύξεις από δύο Έλληνες που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ,  ένα αφιέρωμα στις εκδηλώσεις και στα parties του σχολείου, οι εντυπώσεις των μαθητών από την επίσκεψη του στον ξενώνα του Δήμου Χανίων και οι συνομιλίες τους με τους φιλοξενούμενους εκεί αλλά και πολλά νεανικά και μαθητικά θέματα πολύ ενδιαφέροντα για κάθε αναγνώστη.
Η εφημερίδα που είναι 12σελιδη διαβάζεται εύκολα και άνετα χάρις στο καλό φωτογραφικό υλικό και τη σελιδοποίηση από τη Νίκη ΞυφανταράκηΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Φ.Ε.Κ. για τις απουσίες
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 23 Φοίτηση
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.

Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.
……………………………………………………………………………………………………………….
10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.


Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Εσωτερικός κανονισμός σχολείου


                       


             
          

*                Ο Σχολικός μας Κανονισμός σκοπό έχει να συμβάλει στη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος συνεργασίας μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων. Στα μέλη αυτά της σχολικής κοινότητας είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η αποδοχή, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις. Η ομαλή λειτουργία του Γυμνασίου μας στα πρότυπα ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου εξαρτάται κατά πολύ από την έμπρακτη εφαρμογή των όρων που συμφωνήσαμε σε αυτόν τον Κανονισμό.

*                Ο Σχολικός Κανονισμός ψηφίζεται σε κοινή συνεδρίαση: α) του Συλλόγου διδασκόντων, β) του Διοικητικού Συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων και γ) του δεκαπενταμελούς μαθητικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, αν το ζητήσει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω τρία μέλη της Σχολικής Κοινότητας.

*                Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, καθώς και η αποχώρησή τους από αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το προβλεπόμενο ωράριο. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο για σημαντικό λόγο που θα κρίνει το σχολείο. Όλοι οι μαθητές είναι αναγκαίο να παρευρίσκονται στο χώρο της πρωινής συγκέντρωσης του σχολείου, για να ενημερώνονται από τη Διεύθυνση.

*                Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι εξωτερικές πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειστές και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μαθητή η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς την άδεια του Διευθυντή (αρ.πρ. 2368/Γ2/9-1-07, Εγκύκλιος του Υπουργείου Ε.Π.Θ.). Κανένας εξωσχολικός δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια των εκπαιδευτικών.

*                Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο σχολείο φροντίζουμε τον χώρο που μας φιλοξενεί, δεν προκαλούμε φθορές και ρύπανση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς είμαστε υπεύθυνοι για την αποκατάστασή  της.

*                Τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως είναι απολύτως σεβαστά. Κάθε διαπιστωμένη πράξη λεκτικής, ψυχικής ή σωματικής βίας, από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε , είναι καταδικαστέα και τιμωρείται.

*                Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου (Ν. 3868/2010/φεκ129Α/3.8.2010 ).
*                Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. (14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

*                Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. (14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

*                Η φοίτηση στο Γυμνάσιο, καθώς και η παρουσία του μαθητή στην τάξη είναι υποχρεωτική. Μπαίνουμε έγκαιρα στην τάξη αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού.

*                Η ησυχία κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιβάλλεται τόσο για λόγους πειθαρχικούς όσο για να μην παρεμποδίζεται το δικαίωμα στη μάθηση έστω και ενός μαθητή. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.  ( εφημερίδα της κυβερνήσεως, αρ.φ. 120, αποφάσεις 10645/ΓΔ4, άρθρο 31, παρ. 6).

*                Ο κανονισμός  για τις απουσίες και  την επαρκή φοίτηση των μαθητών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

*                Ο Διευθυντής του σχολείου υποχρεούται να καλεί τακτικά τα Μαθητικά Συμβούλια, ώστε να ακούγονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την παροχή του αναγκαίου χρόνου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων που προβλέπονται, εφόσον ενημερωθεί έγκαιρα για το στόχο και το περιεχόμενο αυτών των συνελεύσεων.

*                Μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής του σχολείου φροντίζει ώστε οι γονείς και κηδεμόνες να λάβουν γνώση των ωρών κατά τις οποίες ο κάθε καθηγητής μπορεί να τους  ενημερώσει για την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους.